Nõustamine

MEIL ON PIIRKONDA TUNDVAD KONSULENDID

Metsaomanikke nõustavad kõigis metsa majandamisega seotud küsimustes metsaühistute juures tegutsevad konsulendid. Nõuandeteenuse osutamist toetab riik.  

Levinumad metsandusalased nõustamisteemad on:

 • Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine
 • Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel
 • Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine
 • Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA)
 • Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks)
 • Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused
 • Noorendike hooldus
 • Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus;
 • Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine
 • Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine
 • Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga
 • Tuludeklaratsioonide täitmisel abistamine
 • Muud teemad

VIRUMAA METSAÜHISTU ANNAB HEAD NÕU!

Metsaühistu on nagu perearstikeskus, kus saad vajadusel spetsialistidelt head nõu. Meil töötavad metsaspetsialistid, metsakonsulendid ja metsameistrid, kes suhtlevad vahetult sinu kui erametsaomanikuga. Selgitame välja sinu konkreetsed vajadused ja anname väärt nõu, kuidas ja millal metsa hooldada.