Virumaa Metsaühistu

Nõustamine

Metsaomanikke nõustavad kõigis metsa majandamisega seotud küsimustes metsaühistute juures tegutsevad konsulendid. Nõuandeteenuse osutamist toetab riik.  

Levinumad metsandusalased nõustamisteemad on:

 • Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine
 • Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel
 • Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine
 • Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA)
 • Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks)
 • Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused
 • Noorendike hooldus
 • Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus;
 • Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine
 • Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine
 • Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga
 • Tuludeklaratsioonide täitmisel abistamine
 • Muud teemad